2
by Euripides
Published 1545
kostenfrei
kostenfrei
eBook
3
by Aristoteles
Published 1601
Book
4
by Homerus
Published 1676
Book
6
by Plutarchus
Published 1809
kostenfrei
eBook
7
by Plutarchus
Published 1810
kostenfrei
eBook
8
by Plutarchus
Published 1811
kostenfrei
eBook
9
by Plutarchus
Published 1812
kostenfrei
eBook
10
by Plutarchus
Published 1813
kostenfrei
eBook
11
by Plutarchus
Published 1814
kostenfrei
eBook
13
by Theocritus ca. v4./3.Jh.
Published 1819
Book
16
by Plato
Published 1833
kostenfrei
eBook
17
by Shakespeare, William
Published 1858
kostenfrei
eBook
18
by Thucydides v460-v400
Published 1858
Book
19
by Plutarchus
Published 1859
kostenfrei
eBook
20
by Plutarchus 45-120
Published 1859
Book