Author: Sverige. Kungl. Maj:t

Om kyrkio godz/
Om kyrkio godz/
Wij Gustaff medt Gudz nåde, Swerigis, götes och Wendis etc. Konung ... Then han oss för wåre mongfallige och otaljge store synder, som äre vhörsamhet, hogmod, swalg, dråp ...
Om Wedherlagh.
Wij Göstaff medt Gudz nåde Swerigis Göthis och Wendis etc. Konung ... Och giffwe eder här med nådeligen tilkenne, At wij haffwe förnummet, hwrulunde ibland eder, så wel som andre wåre vndersåter och tiänare här j wårt Rike, skeer mykin Gudz förtörnilse ...
Wi Erich then fiortende medt Gudz nåde Swerigis, Götis och Wendis samt flere tess tilbehöringers Konung. Göre wetterligit, At effter Wåre trogne tienere och Landzknechter, som här til dagz äre vnder tidhen wordne kallade ifrå theres hws och hemen ...
Then Stoormectigeste Högborne Furstes och Herres her Erich then fiortonde Swerigis, Götis, Wendis, sampt flere thes til behöringers Konungz, Fridz tekn.
Wi Erich then fiortende med Gudz nådhe Swerigis Göthis och Wendis etc. Konung ... Edher är allom vthan twiffuel wel weterligit och kunnogt, medh hwad tunga then menighe man allestädz her j Riket, och the besynnerlighen som widh almenne wägherne besittiandes och boendes äre ...
Wi Erich then fiortende medh Gudz nåde Swerigis Göthis och Wendis etc. Konung ... som bygge och boo vdi Westergötland, Wår gunst och nådhe tilförende etc. Och giffue edher her medh tilkenne, at the fattighe män som boendis äre vdi Bergzlaghen ...
Wi Erich then Fiortende medh Gudz nådhe, Swerigis, Göthis, Wendis etc. Konung ... Så kunne til äwentyrs någhre finnes twert vm, som onde och arge äre, the som platt intet achte ...
Wi Erich then Fiortende medh Gudz nådhe, Swerigis, Göthis, Wendis etc. Konung ... Och kunne idher icke förhålle, at såsom Wij städigt och altidt haffue ther Synnerligh luft och wilie til ...
Wi Erich then fiortende medt Gudz nådhe, Swerigis Götis och Wendis etc. Konung ... huru såsom konungen j Danmarck med en weldig krijgzhäär, är dragen hijt in j wårt rike ...
Wi Erich then Fiortende mz Gudz nådh Swerigis Götis Wendes och flere thes tilbehöringers etc. ... om the Danskes fiendtlige förehaffuende emott Oss och thette wårt Fädernes Rike Swerige ...
Ui Erich then Fiortende medt Gudz nådhe Swerigis, Göthis, Wendis sampt flere thes tilbehöringers Konung ... thet någre fremende haffue sigh fördristet, til at vppenbarligen och almenneligen vthspride ...
Ui Erich then Fiortende med Gudz nåde, Swerigis, Götis, Wendis sampt flere thes tilbehöringers Konung ... aff the orettwijse Danske, och theres anhang, föruthen all wår skuld och förorsakning ...
Wi Erich then fiortende med Gudz nåde, Swerigis, Göthis, Wendis sampt flere thes tilbehöringers etc. Konung ... skole haffue någre wrongwijse meninger och wilfarilser, som äre emot Gudz ord och then helige scrifft ...
Wi Erich then fiortende medt Gudz nådhe, Swerigis, Göthis, Wendis, sampt flere thes tilbehöringers Konung ... sigh beclaghe, vtöffuer then swåre dyre tijdh, som nu är. Så ändoch en part föregiffue, at thenne närwarendes feigde, skal ware ther orsaak til ...
Wi Erich then fiortende medt Gudz nådhe Swerigis, Götis, Wendis, sampt flere thes tilbehöringers Konung ... Och kunne eder käre Dannemän icke förholle, thz Wår tienere och Stadthollere på Wardberg Åche Benchtsson, haffuer medt sijn scriffiuelse giffuit Oss tilkenne ...
Wi Erich then fiortende medt Gudz nåde, Swerigis, Götis, Wendis, sampt flere thes tilbehöringers Konung, Tilbiude idher Wåre trogne tienere, Skeppere Styremän, Bysselskyttere och Båtzmän ...
Wi Erich then fiortende medt Gudz nåde, Swerigis, Götis, Wendis, sampt flere thes tilbehöringers Konung ... Edher förtencker wel, käre Dannemän, at så offte som Wij vdi eigen Konglige person, haffue handlet och talet mz eder vdi thesse feigde tidher ...